Mysql: Różnice pomiędzy wersjami

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Pobieranie danych)
(Pobieranie danych)
Linia 246: Linia 246:
 
== przykładowe zapytania ==
 
== przykładowe zapytania ==
 
=== Pobieranie danych ===
 
=== Pobieranie danych ===
 +
<big>Uwaga :</big> Przed wywołaniem któregokolwiek zapytania do bazy danych , nalezy najpierw uzyskać połączenie do serwera mysql, oraz wybrać bazę danych na której będziemy opeować.
 +
<b>przykład</b>
 +
<source lang="php">
 +
<?php
 +
$polaczenie=mysql_connect('localhost','uzytkownik','haslo');
 +
mysql_select_db('baza');
 +
?>
 +
</source>
 +
<b>przykład :</b> Chcemy pobrać <i>wszystkie dane</i> użytkownika z tabeli o nazwie `users` któremu przypisane jest `id` równe 4
 +
<source lang="php">
 +
<?php
 +
$zapytanie="SELECT * FROM `users` WHERE `id`='4'";
 +
$wywolanie=mysql_query($zapytanie,$polaczenie);
 +
$dane=mysql_fetch_assoc($wywolanie);
 +
?>
 +
</source>
 +
Otrzymamy wynik :
 +
<pre>
 +
array(
 +
`id`=>4,
 +
`imie`=>'Romek',
 +
`nazwisko`=>'Atomek',
 +
`email`=>'romek_atomek@o2.pl',
 +
`telefon`=>'888787851',
 +
`data_urodzenia`=>'1984-07-07'
 +
}
 +
</pre>
 +
 +
<b>przykład :</b> Chcemy pobrać <i>wybrane dane</i> użytkownika z tabeli o nazwie `users` któremu przypisane jest `id` równe 4
 +
<source lang="php">
 +
<?php
 +
$zapytanie="SELECT `imie`,`nazwisko` FROM `users` WHERE `id`='4'";
 +
$wywolanie=mysql_query($zapytanie,$polaczenie);
 +
$dane=mysql_fetch_assoc($wywolanie);
 +
?>
 +
</source>
 +
Otrzymamy wynik :
 +
<pre>
 +
array(
 +
`imie`=>'Romek',
 +
`nazwisko`=>'Atomek',
 +
}
 +
</pre>
 +
 +
 +
<b>przykład :</b> Chcemy pobrać <i>wybrane dane i przypisać im inne klucze</i> użytkownika z tabeli o nazwie `users` któremu przypisane jest `id` równe 4
 +
<source lang="php">
 +
<?php
 +
$zapytanie="SELECT `imie` as `Imię`,`nazwisko` as `Nazwisko` FROM `users` WHERE `id`='4'";
 +
$wywolanie=mysql_query($zapytanie,$polaczenie);
 +
$dane=mysql_fetch_assoc($wywolanie);
 +
?>
 +
</source>
 +
Otrzymamy wynik :
 +
<pre>
 +
array(
 +
`Imię`=>'Romek',
 +
`Nazwisko`=>'Atomek',
 +
}
 +
</pre>
 +
 +
 +
 +
<b>przykład :</b> Chcemy pobrać <i>wybrane dane i przypisać im inne klucze</i> z tabeli o nazwie `users` w której użytkownicy mają ukośczone 18 lat
 +
<source lang="php">
 +
<?php
 +
$zapytanie="SELECT `imie` as `Imię`,`nazwisko` as `Nazwisko` FROM `users` WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR,`data_urodzenia`,CURDATE())>18";
 +
$wywolanie=mysql_query($zapytanie,$polaczenie);
 +
while($dane=mysql_fetch_assoc($wywolanie))
 +
{
 +
print_r($dane);
 +
}
 +
?>
 +
</source>
 +
Otrzymamy wynik :
 +
<pre>
 +
array(
 +
`Imię`=>'Romek',
 +
`Nazwisko`=>'Atomek',
 +
}
 +
array(
 +
`Imię`=>'Andriev',
 +
`Nazwisko`=>'Lepiej',
 +
}
 +
array(
 +
`Imię`=>'Jakiś',
 +
`Nazwisko`=>'Koleś',
 +
}
 +
</pre>
 +
 
=== Dodawanie rekordów ===
 
=== Dodawanie rekordów ===
 
=== Aktualizacja rekordów ===
 
=== Aktualizacja rekordów ===

Wersja z dnia 18:44, 30 maj 2007

Typy danych w MySQL

Liczby caśkowite

Typ Bajtów Zakres
tinyint 1 -128 do +127
smallint 2 -32768 do +32768
mediumint 3 -8388608 do +8388607
integer 4 -2147483648 do +2147483648
bigint 8 17-18 cyfr
decimal zmienne bez ogranicześ
numeric zmienne bez ogranicześ

Decimal i numeric

Pola te przechowują liczby jako łańcuchy co umożliwia przechowywanie liczb o dowolnej długości. Gdy używasz tych typów w bazie danych, możesz określić ich długość oraz precyzją na przykład decimal(14,7)

Liczby zmienno pozycyjne

Typ Bajtów Zakres
float 4 6 miejsc dziesiętnych
real 4 6 miejsc dziesiętnych
double precision 8 15 miejsc dziesiętnych

W MySQL double jest inną nazwę typu double precision

Ä?aścuchy

Typ Dś. pola w bajtach Dane w bajtach
char 0 1 - 255
varchar 1 1 - 255
tinytext 1 1 - 255
text 2 1 - 65536
mediumtext 3 1 - 16777216
longtext 4 1 - 4294967295
text 4 1 - 4294967295

Typy danych tinytext, mediumtext, longtext oraz varchar są polami o zmiennej długości i zawierają tylko dostarczone dane.

Enum

Typ enum służy do przechowywania liczby reprezentującej słowo kluczowe, zdefiniowanej podczas definicji pola tego typu. W typie enum można zdefiniować pole zawierające jakieś dane np. nazwiska, które będzie zajmowało tylko jeden bajt, a nie ilość liter nazwiska (danych), gdyż nazwiska sa przechowywane tylko w jednym miejscu - w definicji pola tabeli, a samo pole zawiera tylko indeks pozycji listy nazwisk (danych). Indeks dla list o rozmiarach do 255 pozycji zajmuje tylko 1 bajt ,a do 65000 poz. 2 bajty.

Set

Typ set umożliwia przechowywanie łańcuchów bitów, w których bity są ustawione dla każdej wartości słowa kluczowego, zawartej w danych wejściowych. Pole o nazwie features przechowuje listę atrybutów. W polu features każdy bit odpowiada jednej opcji, a ponieważ typ set może mieć maksymalną długość 8 bajtów zatem w jednym polu typu set można zmieścić do 64 różnych atrybutów. To pole nadaje się do formularzy w których można wybrać więcej niż jedna opcje.

Data i czas

Typ długość w bajtach Format
date 3 yyyy-mm-dd
datetime 8 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
timestamp 4 yyyymmddhhmmss
time 3 hh:mm:ss
year 1 1901 - 2125

Typ timestamp jest standardowym zniacznikiem czasu Uniksa, poprawnym dla lat 1970 - 2037.

Zapytania

Operatory

Operator Nazwa przykład Opis
= równy userid = 3 Sprawdza czy wartości są sobie równe
> wiekszy od userid > 8 Sprawdza czy pierwsza wartość jest wiąksza od drugiej
< mniejszy od userid < 8 Sprawdza czy pierwsza wartość jest mniejsza od drugiej
>= wiekszy lub równy userid >= 8 Sprawdza czy pierwsza wartość jest wiąksza lub równa od drugiej
<= mniejszy lub równy userid <= 8 Sprawdza czy pierwsza wartość jest mniejsza lub równa od drugiej
!= lub <> różny userid != 1 Sprawdza czy dwie wartości są rżzne od siebie
IS NOT NULL . username IS NOT NULL Sprawdza czy pole ma nadaną wartość
IS NULL . username IS NULL Sprawdza czy pole jest puste
BETWEEN . user_posts BETWEEN 10 AND 100 Sprawdza czy wartość jest wiąksza lub równa wartości minimalne i mniejsza lub równa wartości maksymalnej
IN . userid IN(1,2,3,4,5) Sprawdza czy wartość należy do określonego zbioru wartości
NOT IN . userid NOT IN (1,2,3,4) Sprawdza czy wartość nie należy do określonego zbioru wartości
LIKE wyszukiwanie wzorca username LIKE 'asd %' Sprawdza czy wartość pasuje do określonego wzorca
NOT LIKE wyszukiwanie wzorca username NOT LIKE 'dsa %' Sprawdza czy wartość nie pasuje do określonego wzorca
REGEXP wyrażenie regularne username REGEXP '^a.*' Sprawdza czy wartość pasuje do określonego wyrażenia regularnego

Grupowanie i agregowanie danych

Symbol Opis
AVG(kolumna) Oblicza wartość średnia we wskazanej kolumnie
COUNT(kolumna) Zwraca liczbę niezerowych wartości w podanej kolumnie. Jeżeli nazwa kolumny jest poprzedzona słowem DISTINCT, to funkcja zwróci tylko ilość występujących w niej odrębnych wartości. Jeżeli zamiast nazwy konkretnej kolumny wpisany zostanie symbol* to funkcja zwróci wartość równą liczbie wierszy w tabeli.
MIN(kolumna) Podaje najmniejsza wartość w kolumnie
MAX(kolumna) Podaje najwiekszć wartośc w kolumnie
STD(kolumna) Oblicza odchylenie standardowe w kolumnie
STDDEV(kolumna) j/w
SUM(kolumna) Sumuje wszystkie wartości w kolumnie

Aby pobrać wynik w wypadku zapytania sql w PHP powinno się dodać oznaczenie AS. wygląda to następująco: SELECT COUNT(kolumna) AS count_kolumna FROM tabela SELECT MIN(kolumna) AS min_kolumna FROM tabela SELECT MAX(kolumna) AS max_kolumna FROM tabela itd. Wartości count_kolumna, min_kolumna, max_kolumna itd. są nazwami nowych rekordów i pobieramy je tak samo z tablicy jak zwykłe rokordy.

LIMIT

Polecenie SELECT posiada klauzule LIMIT, które określa ile trafnych rekordów ma być przekazanych do php. Wykorzystuje się tu dwa parametry: numer wiersza od którego mają być przekazywane rekordy, drugo to ich liczba. przykładowo: SELECT * FROM tabel WHERE warunek LIMIT start,liczba start oznacza od którego wiersza mają być wyświetlane rekordy. liczba oznacza ile tych rekordów ma byc. przykładowe zapytanie: SELECT * FROM nazwa_tabeli WHERE kolumna = LIMIT 0, 30;

przykładowe zapytania

Pobieranie danych

Uwaga : Przed wywołaniem któregokolwiek zapytania do bazy danych , nalezy najpierw uzyskać połączenie do serwera mysql, oraz wybrać bazę danych na której będziemy opeować. przykład

<?php
$polaczenie=mysql_connect('localhost','uzytkownik','haslo');
mysql_select_db('baza'); 
?>

przykład : Chcemy pobrać wszystkie dane użytkownika z tabeli o nazwie `users` któremu przypisane jest `id` równe 4

<?php
$zapytanie="SELECT * FROM `users` WHERE `id`='4'";
$wywolanie=mysql_query($zapytanie,$polaczenie);
$dane=mysql_fetch_assoc($wywolanie);
?>

Otrzymamy wynik :

array(
`id`=>4,
`imie`=>'Romek',
`nazwisko`=>'Atomek',
`email`=>'romek_atomek@o2.pl',
`telefon`=>'888787851',
`data_urodzenia`=>'1984-07-07'
}

przykład : Chcemy pobrać wybrane dane użytkownika z tabeli o nazwie `users` któremu przypisane jest `id` równe 4

<?php
$zapytanie="SELECT `imie`,`nazwisko` FROM `users` WHERE `id`='4'";
$wywolanie=mysql_query($zapytanie,$polaczenie);
$dane=mysql_fetch_assoc($wywolanie);
?>

Otrzymamy wynik :

array(
`imie`=>'Romek',
`nazwisko`=>'Atomek',
}


przykład : Chcemy pobrać wybrane dane i przypisać im inne klucze użytkownika z tabeli o nazwie `users` któremu przypisane jest `id` równe 4

<?php
$zapytanie="SELECT `imie` as `Imię`,`nazwisko` as `Nazwisko` FROM `users` WHERE `id`='4'";
$wywolanie=mysql_query($zapytanie,$polaczenie);
$dane=mysql_fetch_assoc($wywolanie);
?>

Otrzymamy wynik :

array(
`Imię`=>'Romek',
`Nazwisko`=>'Atomek',
}


przykład : Chcemy pobrać wybrane dane i przypisać im inne klucze z tabeli o nazwie `users` w której użytkownicy mają ukośczone 18 lat

<?php
$zapytanie="SELECT `imie` as `Imię`,`nazwisko` as `Nazwisko` FROM `users` WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR,`data_urodzenia`,CURDATE())>18";
$wywolanie=mysql_query($zapytanie,$polaczenie);
while($dane=mysql_fetch_assoc($wywolanie))
{
print_r($dane);
}
?>

Otrzymamy wynik :

array(
`Imię`=>'Romek',
`Nazwisko`=>'Atomek',
}
array(
`Imię`=>'Andriev',
`Nazwisko`=>'Lepiej',
}
array(
`Imię`=>'Jakiś',
`Nazwisko`=>'Koleś',
}

Dodawanie rekordów

Aktualizacja rekordów

Usuwanie rekordów

Dodawanie tabeli

Edycja tabeli

Usuwanie tabeli

Naprawa tabeli

PHP4

Łączenie z bazą danych

$dbhost = "loacalhost"; // host bazy danych
$dbuser = "root"; // Nazwa użytkownika podłączającego się do bazy danych.
$dbpass = "root"; // Hasło w/w użytkownika
$dbname = "users"; // Nazwa bazy z której chcemy pobrać dane